Věcná část > Druh a rozsah ohrožení > Přirozené povodně > Důležité stránky

Vrátecký (Dubičný) potok

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Identifikátor toku 

ID toku (CEVT) 

Název toku 

Správce toku

116290400100

 

Dubičný p.

Povodí Vltavy, s.p.

Všeobecná charakteristika

Vrátecký potok je významným přítokem Dobrovodské stoky, kde svým významným dílem průtoku značně přispívá k zhoršení povodňových situací na této vodoteči. Ve své trase od pramene pod Malým Dubičným protéká pouze malým Novým rybníkem bez zásadní hrozby k území města (větší odlehlost nádrže). Manipulace s výpustí v době povodně (např. využití možné retence) nemá z důvodu patrného časového prodlení větší význam. Tok významně zhoršuje splaveninový režim na Dobrovodské stoce v kritických úsecích.

Vymezení ohroženého území

Území zasažené povodní je na Vráteckém potoce totožné se záplavovým územím vlastního toku. Charakter inundace toku bude obdobný charakteru Dobrovodského potoka v Suchém Vrbném, tj. užší oboustranný pás sousedních pozemků, zasahující částečně i přilehlé nemovitosti. Vyústění potoka do stoky není plně kapacitní a je nebezpečí dalšího vzdouvání hladiny při soutoku i možností ucpání trubních profilů.

Ostatní významné předpoklady

Hlásnou službu na toku nelze uplatnit (krátkost vodoteče a rychlý postup povodně po toku).


Soubor: b03_vratecky.htm